بسیج در كلام حضرت امام خمینی (ره)
 
 
بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است كه شكوفه های آن بوی بهار وصل و طراوات تعیین و حدیث عشق می دهد.
 
بار دیگر تأكید می كنم كه غفلت از ایجاد ارتش بیست میلیونی سقوط در دام دو ابرقدرت جهانی را به دنبال خواهد داشت.
 
ملیت كه در خط اسلام ناب محمدی(ص) و مخالف با استكبار و پول پرستی و تحجرگرایی و مقدس نمایی است باید همة افرادش بسیجی باشند.
 
در این دنیا افتخارم این است كه خود بسیجیم.
 
 
بسیج در كلام امام خامنه ای
 

 
ـ اگر بسیج در دوران پس از جنگ نبود و اگر امروز هم نباشد, كمیت این انقلاب و این نظام واهمة حركتهای سازندة این كشور لنگ است.
 
ـ انكار بسیج و بی احترامی به آن یا نابخردانه است یا خائنانه است.
 
ـ تا وقتی كه این كشور و این ملت به امنیت احتیاج دارد, به نیروهای بسیج, به انگیزة بسیح به سازماندهی بسیجی و به عشق و ایمان بسیجی احتیاج است.
 
ـ فرزندان بسیحی ام با حضور خود در هر صحنه ای كه لازم است دشمنان زبون را مرعوب و منكوب سازند.
 
ـ بسیج, یعنی نیروی كارآمد كشور برای همة میدانها
 
ـ همه جا چیزی شبیه بسیج هست, تنها به این درخشندگی, به این فراگیری, به این زیبایی, به این فداكاری, من در جایی سراغ ندارم.موضوع :
بسیج ,