اهل جهان مست تولا شوید

از دل و جان عاشق و شیدا شوید

که جلوه ای ز حی سرمد آمد

مژده عزیزان که محمد آمد

گرامی باد هفته وحدت که ملت ما را منسجم تر می کند.